Conservatorium aan Zee
 

Algemene situering

Kunstonderwijs in het algemeen

Het onderwijs streeft een vooropgesteld doel na en dit gebeurt op een systematische en gestructureerde wijze in een leertraject, kortom via een welbepaalde pedagogische methode.
Daartoe creëert "het onderwijs" bewust een klimaat om het leerproces te bevorderen. Het gaat dus om een "omlijnde interventie" en onderscheidt zich daardoor wezenlijk van opvoeding. Onderwijs én opvoeding leert ons vat te krijgen op de realiteit en binnen onze maatschappij te functioneren door daarin een ontplooiende plaats te vinden. Daarbij richt het kunstonderwijs zich niet enkel op het "hoofd" en de "handen", maar ook op het "hart". Daarmee richt het kunstonderwijs zich niet enkel op artistieke realisatie, maar ook op een artistieke houding die na de studies nog bepalend zal zijn.
Het kunstonderwijs verschilt weinig van ander onderwijs, maar is toch specifiek, omdat kunst het uitgangspunt vormt en uiteenvalt in twee facetten, het kunstgerichte en het persoons-gerichte. Alhoewel beide constant verweven zijn in de opleiding, vertaalt het eerste zich voornamelijk in het artistieke luik en het tweede voornamelijk in het pedagogische luik van het artistiek pedagogisch project. Beide projecten zijn niet zuiver te bevatten in een product, met name een visietekst, maar zijn het resultaat van een constant proces.

Het Stedelijk Conservatorium

Het Stedelijk Conservatorium biedt binnen de decretale grenzen van het DKO (deeltijds kunstonderwijs) een brede opleiding die beantwoordt aan de verwachtingen van zowel de actieve (toekomstige professioneel én amateur) als ook de passieve (concertganger, theaterbezoeker) kunstbeoefenaar. Daarbij staat de leerling centraal en vormen relaties leerkracht-leerling enerzijds en leerling-leerling anderzijds de peilers van het pedagogisch artistiek project van de school.
Vanuit het respect voor de traditie, maar met oog voor een steeds sneller evoluerende maatschappij is het de opdracht van de school om de leerlingen die een meer dan gemiddelde interesse voor kunst en cultuur aan de dag leggen zo goed mogelijk te begeleiden tot zelfstandige kunstbeoefenaars en/of -liefhebbers.
Het bieden van gelijke kansen voor iedereen staat centraal en wordt zowel pedagogisch, artistiek als materieel door de school én door het schoolbestuur ondersteund.

Structuur en aanbod

Het Stedelijk Conservatorium heeft twee studierichtingen: muziek en woord en staat open voor kinderen, jongeren en volwassenen.
De minimuminstapleeftijd voor beide studierichtingen is 8 jaar oud zijn of reeds les volgen in het derde leerjaar van het basisonderwijs.
Een "volwassene" is in principe 15 jaar oud. Voor startende leerlingen tussen 12 en 15 jaar kan de directeur beslissen of ze al of niet mogen starten in de afdeling van de volwassenen.

In de afdeling muziek ziet de structuur er als volgt uit:

Lagere graad: 4 leerjaren met als vakken:
Algemene Muzikale Vorming (AMV) en Instrument - 3,5 uur/week
Kinderen volgen enkel AMV in het eerste jaar, 2,5 uur/week
Voor de volwassenen zijn er maar 3 leerjaren, men start onmiddellijk met een instrument.

Middelbare graad: 3 leerjaren - 2 uur of 3 uur/week (of meer in combinatie)
Optie Instrument/ Samenspel:
Vakken: Instrument/Samenspel/Algemene Muziek Cultuur (AMC): 3 uur/week
Optie Zang/Stemvorming:
Vakken: Zang/Koor/AMC: 3 uur/week
Optie Jazz en Lichte Muziek:
Instrument/Combo/AMC: 3 uur/week
Optie Algemene Muziekcultuur:
Vakken: AMC/Luisterpraktijk: 2 uur/week
Optie Algemene Muziektheorie:
Vakken: Algemene Muziektheorie/AMC: 2 uur/week

Hogere graad: 3 leerjaren - 2 uur/week
Optie Instrument/Samenspel:
Vakken: Instrument/Ensemble: 2 uur/week
Optie Zang/Stemvorming:
Vakken: Zang/Ensemble/AMC: 2 uur/week
Optie Jazz en Lichte Muziek:
Vakken: Instrument/Combo: 2 uur/week
Optie Muziekgeschiedenis:
Vakken: Muziekgeschiedenis: 2 uur/week
Optie Muziektheorie:
Vakken: Muziektheorie/Polyfoon instrument: 2 uur/week

In de afdeling Woord ziet de structuur er als volgt uit:

Lagere graad: 4 leerjaren met als vak Algemene Verbale Vorming (AVV) enkel voor kinderen: 1 uur/week

Middelbare graad: 3 leerjaren voor jongeren en volwassenen: 2 uur/week
Jongeren :
1ste en 2de jaar volgen vakken Drama en Voordracht: 2 uur/week
3de jaar volgen vakken Voordracht en Toneel: 2 uur/week

Volwassenen:
3 leerjaren met identiek lessenpakket: 2 uur/week met vakken Verbale Vorming + 1 optievak naar keuze uit de vakken Voordracht, Toneel of Welsprekendheid

Hogere graad: 3 leerjaren met een gelijk vakkenpakket voor iedereen: 2 uur/week
Optie Toneel: vakken Repertoirestudie en Toneel
Optie Voordracht: vakken Repertoirestudie en Voordracht
Optie Welsprekendheid: vakken Repertoirestudie en Welsprekendheid.

Elke oprichting van een nieuwe optie is afhankelijk van de goedkeuring van de Gemeenteraad van de stad Oostende en het departement Onderwijs.

Maatschappij- en mensbeeld

De school wil de leerling opvoeden tot een zelfstandig cultuurwezen waarbij in de persoonlijkheidsontwikkeling cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden (hoofd, handen en hart) gekoppeld worden aan het sociale aspect van de kunstbeoefening.
Esthetisch bewustzijn, inzicht en smaak worden via procesgestuurd onderwijs ontwikkeld zodat de leerling meer en meer geniet van de schoonheid van de kunsten.
Het Stedelijk Conservatorium wil een plaats zijn waar leerlingen zich thuis voelen. Dit onderwijs wil het sociaal bewustzijn van de leerling bevorderen door het uitbouwen van een positieve relatie met anderen (leerlingen en leerkrachten) en door de leerling actief te laten deelnemen aan het groepsgebeuren binnen de school (samen musiceren, vakoverschrijdend werken, toneelspelen).
De leerlingen worden respect voor elkaar en de omgeving bijgebracht en worden gestimuleerd om een opdracht volledig af te werken. Het ontwikkelen van het doorzettingsvermogen is hierbij een belangrijk doel.

Naast de specifieke taken binnen de school wil het Stedelijk Conservatorium ook een belangrijke speler zijn in het culturele leven binnen de regio.
Een goede samenwerking met de lokale diensten van Cultuur en Toerisme, de dienstencentra van het Sociaal Huis, het Casino-Kursaal, de lokale verenigingen (hafabra, toneel, koren, socio-culturele verenigingen), de Vlaamse koepelorganisaties zoals Vlamo, Koor en Stem, Open Doek, Jeugd en Muziek, de organisatoren van wedstrijden (Cantabile, Dexia Classics, ...) is de ideale manier om het DKO nog beter te verankeren in de huidige maatschappij. Het Stedelijk Conservatorium doet hiervoor veel inspanningen en zal die ook in de toekomst nog voortzetten en zo mogelijk uitbreiden. Al deze inspanningen kaderen in realistisch onderwijs aangezien podiumervaring een belangrijke must is voor leerlingen uit een afdeling muziek en/of woord. Deze samenwerking is steeds gebaseerd op duidelijke afspraken tussen het Stedelijk Conservatorium en de partner. Daarbij is de neutraliteit van de school altijd het uitgangspunt.

In het kader van haar maatschappelijke rol wil het Stedelijk Conservatorium haar expertise doorgeven aan het basisonderwijs i.v.m. de eindtermen muzische vorming. Een intense samenwerking tussen leerkrachten van het basisonderwijs en leerkrachten van het Stedelijk Conservatorium is de hoeksteen van projectwerking.

Artistiek pedagogische visie

Artistieke visie

Een opleiding tot actief kunst beoefenen en kunst beleven eindigt niet met een diploma van een school voor deeltijds kunstonderwijs, maar is een levenslang proces waarbij het Stedelijk Conservatorium zich wil inzetten om alle aspecten van de artistieke ontwikkeling van de leerling maximaal aan te bieden. De artistieke invulling kent veel aspecten:
- intellectueel (theoretische vakkennis, vakterminologie, het aanleren van een alerte creatieve houding, notatie, research);
- sociaal (dialoog voeren, functioneren in groep, uitwisselen indrukken, wederzijds respect, groepswerk);
- lichamelijk (motorische vaardigheden, ademhalingstechnieken, houding);
- esthetisch (ervaren van kunst en schoonheid, het stilistisch beleven, eigen oordeel en appreciatie);
- ethisch (aanleren van verantwoordelijkheidsbesef en zelfkritiek, het vinden van een evenwicht tussen verstand en emotie, discipline en doorzettingsvermogen, persoonlijkheids-ontwikkeling);
- creatief (expressie, interpretatie, improvisatie, compositie, schrijven).

Pedagogische visie

De school werkt permanent aan kwaliteitsverbetering en niveaubewaking door het respecteren van de einddoelen van de leerplannen, het actualiseren en evalueren van de leerprogramma's, het functioneel gebruiken van nieuwe technologie.
Om die doelen te bereiken biedt het Stedelijk Conservatorium een zeer verscheiden aanbod. De individuele mogelijkheden en talenten van elke leerling staan voorop en er zijn verschillende leertrajecten mogelijk voor het behalen van een eindgetuigschrift.
Met de benamingen Allegro, Allegretto en Andante worden verschillende leertempo's aangeduid waarin een leerling kan passen. Dit is gekoppeld aan verschillende evaluatie-mogelijkheden (concerten, examens, permanente evaluatie voor volwassenen).
Als eerste school in het DKO heeft het Stedelijk Conservatorium de functie van taakleerkracht ingevoerd om leerlingen met leerproblemen (jong en oud) te ondersteunen.
Deze leerproblemen kunnen veroorzaakt zijn door leerachterstand b.v. ten gevolge van langdurige ziekte, maar ook door leerstoornissen zoals onder meer dyslexie, dyscalculie en diverse aandachtsstoornissen. De invoering van een taakleerkracht helpt veel leerlingen die anders noodgedwongen zouden afhaken.

De invoering van nieuwe technologieën zoals ICT is ook niet aan het Stedelijk Conservatorium voorbijgegaan. De school wil een trendsetter zijn op dit vlak. Thuis gehooroefeningen voor AMV uitvoeren, (mini)composities maken in de AMC-les, samenspelen in het pianolab e.d. hebben het onderwijs niet alleen beter, maar ook eigentijdser en aangenamer gemaakt.

Het drempelverlagende project Kunstkans (binnen het Stedenfondsbeleidsplan opgenomen) wil de kans bieden aan iedereen om van het aanbod van het DKO in Oostende te kunnen gebruikmaken. Financieel komt het schoolbestuur o.a. tussen in het inschrijvingsgeld en het verstrekken van boeken en huurinstrumenten. Door de oprichting van wijkateliers gaat het DKO ook naar de leerlingen toe die de verplaatsing naar de hoofdschool niet kunnen maken.

Binnen de school worden initiatieven zoals "De Week van het Samenspel" uitgewerkt waar het vakoverschrijdende aspect van het kunstonderwijs wordt bevorderd. Muziek en woord gaan hier hand in hand om het sociale kader van de kunstbeoefening gekoppeld aan de ontwikkeling van de verantwoordelijkheidszin van de leerling (zich leren als een teamspeler te gedragen) op een positieve manier te laten bijdragen aan de persoonlijkheidsvorming van elk individu.

Om de steeds snellere evolutie van de maatschappij en het onderwijs te kunnen volgen stelt het schoolbestuur ook middelen ter beschikking om workshops, concerten, optredens en studiebezoeken te kunnen organiseren. Dit kadert binnen het normale lesgebeuren, maar ook binnen de permanente navorming en bijscholing van het lerarenkorps. Het is een investering in de toekomst: de bedoeling is blijvend eigentijds onderwijs aan te bieden.

De schoolorganisatie

De zeer persoonlijke aanpak van elke leerling door elke leerkracht is de beste garantie om het artistiek pedagogisch project te realiseren.
De leerkrachten krijgen een grote vrijheid om binnen de visie van de school het ontwikkelings-proces van de leerlingen te "sturen". Zij vormen een team en stellen zich ten dienste van de leerlingen. De leerkracht staat ervoor in dat elke leerling optimale ontwikkelingskansen krijgt. De schoolorganisatie zorgt er op haar beurt voor dat elke leerkracht optimale mogelijkheden krijgt om dit onderwijs-leerproces te kunnen doen slagen.
Gaandeweg verandert de rol van de leraar van een iemand die louter kennis overdraagt in die van een coach die het ontwikkelingsproces stuurt vanuit zijn eigen persoonlijkheid, maar met oog voor de vaardigheden en talenten van elke leerling. Daarbij vormen de leerprogramma's en leertrajecten een leidraad en zijn ze geen doel op zich.

De directeur en de administratie staan ten dienste van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Zij moeten ervoor zorgen dat de leerlingen het onderwijs krijgen waarop ze recht hebben maar ook dat de leerkrachten de pedagogische, artistieke en didactische middelen krijgen om de leerlingen in dit lange proces op de juiste manier te kunnen coachen.

Een goede en vlotte communicatie tussen alle spelers binnen het Stedelijk Conservatorium is één van de hoofddoelen van de administratie onder leiding van de directeur.

Het schoolbestuur ondersteunt de school materieel en financieel, zorgt voor een correcte werkwijze inzake aanstelling van personeel en werkt binnen de grenzen van haar mogelijkheden mee aan het realiseren van dit artistiek pedagogisch project.
 


Kunstacademie aan ZeeCopyright © 2004-2019 Stedelijk Onderwijs Oostende.
Stel je schermresolutie in op minimaal 1024x768 pixels voor een optimale ervaring.